ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

THAM GIA TRỞ THÀNH TƯ VẤN VIÊN CỦA ORIFLAME VIỆT NAM

1. Đối tượng Hợp đồng

1.1 Bằng việc ký tên vào Hợp đồng này, hai bên đồng ý rằng Công ty sẽ bán cho Thành viên và Thành viên sẽ mua từ Công ty các Sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Oriflame và các Sản phẩm khác mà Công ty có đăng ký vào Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của Công ty tùy từng thời điểm (sau đây được gọi là “Sản phẩm”) phù hợp với các Quy định và pháp luật hiện hành của CHXHCN Việt Nam và theo các điều khoản của Hợp đồng này và Chương trình Bán hàng, Quy tắc hoạt động, chính sách, Quy định, thủ tục được áp dụng, được ghi trong các thông báo, cẩm nang, sách hướng dẫn và/hoặc các tài liệu khác do Công ty công bố vào từng thời điểm bằng cách niêm yết tại các trung tâm dịch vụ cung cấp Sản phẩm của công ty, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc phát hành cho Thành viên bằng cách giao trực tiếp, gửi thư, gửi phát chuyển nhanh hoặc bằng e-mail (sau đây được gọi là “Quy định của Công ty đối với Thành viên”). Bằng việc tham chiếu ở trên, Quy định của Công ty đối với Thành viên được xem như một phần của Hợp đồng này. 

1.2 Các chi tiết về Sản phẩm bao gồm nguồn gốc, chủng loại, chất lượng, công dụng và cách thức sử dụng của Sản phẩm được ghi trên bao vì của mỗi Sản phẩm và/hoặc các tài liệu hướng dẫn kèm theo Sản phẩm.

2. Đặt hàng và giao nhận Sản phẩm

2.1 Trong thời hạn của Hợp đồng này, Thành viên được quyền đặt mua Sản phẩm của Công ty không bị giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, số lượng Sản phẩm được cung cấp có thể bị hạn chế tùy thuộc vào số lượng Sản phẩm sẵn có tại Công ty vào từng thời điểm. 

2.2 Việc đặt mua Sản phẩm sẽ được thực hiện bằng việc Thành viên điền và ký vào Đơn đặt hàng (COF) theo mẫu được Công ty cung cấp và nộp Đơn đặt hàng tại trung tâm dịch vụ cung cấp Sản phẩm của Công ty. Đơn đặt hàng không yêu cầu phải có số lượng hoặc trị giá Sản phẩm tối thiểu. 

2.3 Công ty có thể chấp nhận Đơn đặt hàng hoặc một phần Đơn đặt hàng bằng việc giao Sản phẩm tương ứng cho Thành viên. Mỗi Đơn đặt hàng được Công ty chấp nhận sẽ tạo thành một Hợp đồng mua hàng hóa giữa Công ty đối với số Sản phẩm của Đơn đặt hàng tương ứng và các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được áp dụng cho các Đơn đặt hàng đó như là một phần không tách rời của mỗi Đơn đặt hàng.

2.4 Công ty sẽ giao Sản phẩm và Thành viên sẽ nhận Sản phẩm tại trung tâm dịch vụ cung cấp Sản phẩm của Công ty nơi Thành viên đã đặt hàng hoặc Sản phẩm có thể được gửi đén địa chỉ do Thành viên chỉ định (và được Công ty chấp nhận). Các chi phí cho việc gửi hàng sẽ được Công ty cộng thêm vào giá Sản phẩm do Thành viên chịu, trừ những Đơn đặt hàng đạt mức trị giá để được không tính chi phí gửi hàng theo Quy định của Công ty. Việc giao Sản phẩm được thực hiện sau khi Công ty đã nhận thanh toán giá bán Sản phẩm (trừ khi được Công ty đồng ý khác đi bằng văn bản).

3. Giá bán Sản phẩm

3.1 Giá bán Sản phẩm sẽ được Quy định trong bảng giá của ghi trên COF và Công ty có thể thay đổi bảng giá bất kỳ thời điểm nào. Giá bán Sản phẩm là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo Quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 Giá bán Sản phẩm nêu trên có thể được giảm/chiết khấu tùy theo việc mua hàng của Thành viên và căn cứ vào các điều kiện trong Chương trình bán hàng được Công ty công bố và áp dụng vào từng thời điểm. Tuy nhiên, mức giảm giá sẽ không vượt qua 50% trị giá Sản phẩm được Thành viên mua.

3.3 Để tính mức độ giảm giá/chiết khấu, Công ty sẽ sử dụng phần mềm (ORISALES) được thiết kế chuyên dùng để theo dõi việc mua hàng của các Thành viên. Hai Bên cùng thống nhất việc tính toán của ORISALES là căn cứ cho việc giảm giá/chiết khấu.

3.4 Thành viên sẽ thực hiện thanh toán giá bán Sản phẩm trước khi nhận Sản phẩm (trừ khi được Công ty đồng ý khác đi bằng văn bản). Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt tại trung tâm dịch vụ cung cấp sản phẩm của Công ty hoặc bằng phương thức thanh toán khác được Công ty chấp nhận.

4. Thành viên bán lại Sản phẩm

4.1 Thành viên được quyền bán lại sản phẩm cho người tiêu dùng theo các điều kiện do Thành viên quyết định và phải phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng này. Quy định của Công ty đối với Thành viên và các Quy định của pháp luật hiện hành. 

4.2 Giá bán lại Sản phẩm của Thành viên cho người tiêu dùng được Công ty đề nghị áp dụng theo mức giá Sản phẩm được ghi trong catalogue Sản phẩm do Công ty phát hành vào từng thời điểm. Tuy nhiên, giá bán này chỉ có tính chất hướng dẫn và Thành viên không bắt buộc phải áp dụng mức giá này. 

4.3 Thành viên sẽ kinh doanh Sản phẩm dưới tên của mình và tự chịu mọi chi phí cũng như rủi ro trong kinh doanh. Công ty không chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của Thành viên bao gồm việc đăng ký, báo cáo, thực hiện các nghĩa vụ theo Quy định của pháp luật hiện hành. Thành viên sẽ không được hoàn lại các chi phí liên quan đến công việc kinh doanh của mình theo Hợp đồng này. 

5. Giới thiệu và bảo trợ Thành viên khác:

5.1 Thành viên có thể giới thiệu và bảo trợ người khác có đủ điều kiện theo Quy định của Công ty trở thành Thành viên tham gia mạng lưới của Công ty. 

5.2 Chi tiết các quy định về việc giới thiệu và bảo trợ Thành viên được nêu trong Quy định của Công ty đối với Thành viên. 

6. Quyền lợi của Thành viên:

6.1 Thành viên được hưởng các quyền lợi bao gồm chiết khấu, tiền thưởng và các lợi ích khác được quy định cụ thể tại Chương trình Bán hàng của Công ty.

6.2 Chương trình bán hàng có thể được Công ty thay đổi vào từng thời điểm với điều kiện những thay đổi đó được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Công ty công bố cho các Thành viên. 

7. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này, Thành viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

7.1 Chấp hành đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng này, Quy định của Công ty đối với Thành viên và các Quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Thành viên. 

7.2 Đưa tin trung thực, chính xác và không gian dối về loại, chất lượng, giá cả, công dụng cách thức sử dụng của Sản phẩm được bán, về lợi ích của việc tham gia làm Thành viên mạng lưới của Công ty và về hoạt động của Công ty. 

7.3 Không được có các hành vi mua chuộc, dụ dỗ, ép buộc người khác trở thành Thành viên tham gia mạng lưới của Công ty. 

7.4 Không được yêu cầu người được mình bảo trợ trả bất kỳ khoản phí nào dưới danh nghĩa khóa học, khóa đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác. 

7.5 Thực hiện các thủ tục cần thiết theo Quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và hoặc báo cáo (nếu có) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo Hợp đồng này và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, bao gồm nghĩa vụ về thuế (nếu phát sinh). 

7.6 Bồi thường cho Công ty, người tiêu dùng và Thành viên khác về những thiệt hại gây ra do hành vi vi phạm của Thành viên đối với các điều khoản của Hợp đồng này, Quy định của Công ty đối với Thành viên và các Quy định của pháp luật hiện hành.

7.7 Được hưởng các lợi ích của Thành viên được Quy định trong Hợp đồng này và Quy định của Công ty đối với Thành viên.

7.8 Được tham dự miễn phí các khóa đào tạo, huấn luyên do Công ty tổ chức cho các Thành viên theo chương trình đào tạo do Công ty Quy định.

8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này, Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

8.1 Chịu trách nhiệm về tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho Thành viên.

8.2 Chịu trách nhiệm chất lượng của Sản phẩm được bán và giải quyết các khiếu nại của Thành viên và người tiêu dùng.

8.3 Chịu trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng hoặc Thành viên khác về thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

i. Thành viên gây thiệt hại cho người tiêu dụng hoặc Thành viên khác khi thực hiện đúng Quy định của Công ty đối với Thành viên.

ii. Thành viên không được thông tin đầy đủ về Sản phẩm theo Quy định của pháp luật. Trừ trường hợp thiệt hại gây ra có lỗi của Thành viên hoặc Thành viên khác hoặc người tiêu dùng thì khi đó thiệt hại sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm. 

8.4 Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của Thành viên để nộp vào ngân sách nhà nước theo Quy định trước khi thanh toán trực tiếp với các lợi ích cho Thành viên. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế nào đối với bất kỳ khoản thu nhập nào của Thành viên ngoài khoản mà Công ty trực tiếp chi trả cho Thành viên.

8.5 Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Thành viên theo chương trình đào tạo do Công ty Quy định.

9. Thời hạn và chấm dứt Hợp đồng

9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ghi ở trên (ngày Hợp đồng được bên sau cùng trong hai bên ký) và duy trì hiệu lực cho đến khi được chấm dứt theo điều này. 

9.2 Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau

9.3 Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu Thành viên không đặt mua Sản phẩm thì Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt mà không báo trước

9.4 Thành viên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty. 

9.5 Khi thành viên vi phạm bất kỳ Quy định nào của Hợp đồng này, các Quy định của Công ty đối với Thành viên hoặc các Quy định của pháp luật hiện hành, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho Thành viên. 

9.6 Khi chấm dứt Hợp đồng này vì bất kỳ lý do gì, Công ty sẽ thanh toán cho Thành viên trong vòng 15 ngày làm việc tất cả mọi khoản lợi ích được bằng tiền mà Thành viên được hưởng theo Quy định của chương trình bán hàng. 

9.7 Khi mua Sản phẩm theo Quy định nêu trên, Công ty sẽ trừ đi các chi phí quản lý, chi phí tái lưu kho và các chi phí hành chính khác theo Quy định của Công ty và hoàn lại cho Thành viên không thấp hơn 90% giá bán Sản phẩm mà Thành viên đã thực trả để mua số Sản phẩm này. 

9.8 Khi hoàn lại tiền cho Thành viên theo Quy định tại điều 9.6, Công ty sẽ khấu trừ tiền chiết khấu, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Thành viên đã hưởng từ việc mua Sản phẩm đó. 

10. Giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh bất đồng hoặc tranh chấp liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hợp đồng này thì hai bên sẽ đàm phán và thảo luận để tự giải quyết những bất đồng phát sinh trên tinh thần thiện chí và hòa giải. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được, mỗi bên sẽ có quyền đưa tranh chấp đó ra cơ quan tòa án có thẩm quyền để giải quyết.