Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Về sản phẩm

Tại sao sản phẩm của Oriflame không có mã vạch?

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về sản phẩm để bán hàng tốt hơn

Mỹ phẩm Oriflame dựa trên các quy định nào?

Độ SPF bao nhiêu là đủ với hầu hết các loại da?

Sự khác nhau giữa tia UVA và tia UVB là gì?

Bạn có câu hỏi khác?

Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc, hãy gửi cho chúng tôi.

Đặt câu hỏi ở đây