Quy Trình Trả Lại, Mua Lại Sản Phẩm

Bước 1: Gửi hồ sơ yêu cầu trả lại sản phẩm.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận sản phẩm, Tư vấn viên có quyền trả lại sản phẩm bằng cách gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Công ty với điều kiện:

  1. Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;
  2. Hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại

       Hồ sơ yêu cầu trả lại sản phẩm bao gồm:

  1. Đơn Yêu cầu trả sản phẩm theo mẫu của Công ty
  2. Hóa đơn VAT của đơn hàng định hoàn trả
  3. Các sản phẩm có yêu cầu trả lại.

Bước 2: Xem xét và phê duyệt yêu cầu trả lại sản phẩm

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả lại sản phẩm, Công ty sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các sản phẩm được trả lại để đáp ứng các điều kiện quy định tại Bước 1.

Trường hợp 1: Từ chối yêu cầu đổi, trả, mua lại hàng hóa.

Trường hợp yêu cầu trả lại hàng hóa của Tư vấn viên là không hợp lệ, Công ty sẽ thông báo qua điện thoại hoặc địa chỉ email mà Tư vấn viên đã đăng ký về việc từ chối trả lại sản phẩm và trả lại sản phẩm mà Tư vấn viên có yêu cầu trả.

Trường hợp 2: Chấp thuận yêu cầu trả lại sản phẩm.

Trường hợp yêu cầu trả lại sản phẩm của Tư vấn viên là chính xác, Công ty sẽ thông báo qua điện thoại hoặc địa chỉ email mà Tư vấn viên đã đăng ký về việc chấp thuận yêu cầu trả lại sản phẩm đồng thời sẽ thống nhất với Tư vấn viên về số lượng sản phẩm trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán cho Tư vấn viên với điều kiện tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà Tư vấn viên đã thanh toán khi mua sản phẩm sau khi trừ chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác

Bước 3:  Mua lại sản phẩm và thanh toán

  • Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Công ty thông báo về việc mua lại sản phẩm, Công ty sẽ thực hiện việc trả lại tiền cho Tư vấn viên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng hoặc cấn trừ thanh toán cho đơn hàng mới theo yêu cầu của Tư vấn viên.
  • Trong trường hợp trả lại sản phẩm trong ngày mua sản phẩm, thì Tư vấn viên sẽ nhận được đầy đủ số tiền đã mua sản phẩm theo quy định điều này. Điểm và giá tính thưởng của sản phẩm trả lại sẽ không tham gia vào việc tính tiền thưởng theo kết quả kinh doanh của tháng