Quy Trình Đào Tạo Cơ Bản

Bước 1: Đăng kí tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

Học viên cung cấp những thông tin cần thiết (Họ Tên, Số tài khoản đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản, Số Chứng Minh Thư Nhân Dân…) để được đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp của Công ty theo lịch công bố tại website hoặc trụ sở Văn phòng của Công ty.

Bước 2: Tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

  • Sau khi hoàn thành mẫu đăng ký, Học viên sẽ tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp theo nội dung mà mình đã đăng ký tại Bước 1.
  • Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp của Công Ty được tổ chức thực hiện tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty, hoặc tại một địa điểm khác mà Công ty có quyền sử dụng.
  • Nội dung đào tạo: Theo mô tả tại phần II- Nội dung chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp
  • Thời lượng đào tạo: 8 giờ.
  • Học viên sẽ được tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc sau mỗi học phần của khóa đào tạo. Mọi thắc mắc sẽ được Đào tạo viên trực tiếp giải đáp.

Bước 3: Đánh giá kết quả Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

  • Công ty sẽ kiểm tra quá trình tham gia đào tạo của Học viên và yêu cầu Học Viên ký xác nhận tham gia vào phiếu theo dõi .
  • Học viên phải tham gia đầy đủ thời lượng của các học phần mới đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành Chương trình đào tạo.
Học viên tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm (chọn đáp án đúng). Mỗi Học viên phải trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trở lên sẽ được tính là đạt . Trong trường hợp không đạt, Học viên được làm lại bài kiểm lần thứ 2. Nếu không đạt trong cả 02 lần kiểm tra liên tiếp, Học viên sẽ phải tham gia học lại Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp.