Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

 1. Trường hợp Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp tự động chấm dứt
 1. Hợp đồng tự động chấm dứt trong các trường hợp sau:
 • Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu Tư vấn viên không đặt mua Sản phẩm thì Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt mà không cần báo trước;
 • Công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp tự động chấm dứt,
 • Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp sẽ tự động thanh lý nếu các bên không có yêu cầu giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ theo Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp.
 • Trong trường hợp một trong hai bên đề nghị bên còn lại hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp chấm dứt các bên tiến hành việc thanh lý như sau: Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên được quyền nhận. Tư vấn viên sẽ thực hiện nghĩa vụ như trả lại Thẻ Tư vấn viên và các tài sản khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ củaTư vấn viên đối với Công ty (nếu có), và bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Tư vấn viên với Công ty (nếu có)

  2.         Yêu cầu chấm dứt từ phía Tư vấn viên

  Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

  Trong thời hạn ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, Tư vấn viên muốn chấm dứt Hợp đồng với Công ty phải gửi Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp cùng các chứng từ sau đến Công ty:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp có chữ ký của Tư vấn viên hoặc người đại diện hợp pháp của Tư vấn viên;
 • Giấy tờ chứng minh về thẩm quyền đại diện của người đại diện hợp pháp của NPP (trong trường hợp Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp được ký bởi người đại diện hợp pháp của NPP);
 • Bản sao Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp;
 • Thẻ Thành Viên; và
 • Bộ đơn yêu cầu mua lại hàng hóa cùng sản phẩm yêu cầu mua lại (nếu có)

           Bước 2: Thanh lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt, Công ty và Tư vấn viên sẽ tiến hành thủ tục thanh lý Hợp Đồng như sau:

 • Công ty mua lại từ Tư vấn viên các sản phẩm theo quy định tại mục II.8 trả lại mua lại sản phẩm trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng.
 • Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên được quyền nhận. Tư vấn viên sẽ thực hiện nghĩa vụ như trả lại Thẻ Tư vấn viên và các tài sản khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ củaTư vấn viên đối với Công ty (nếu có), và bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Tư vấn viên với Công ty (nếu có).

 3.         Yêu cầu chấm dứt từ phía Công ty

 Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

Trong trường hợp Tư vấn viên vi phạm Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, Quy Tắc Hoạt Động hoặc các quy định có liên quan dẫn tới phải chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, Công ty sẽ thông báo cho Tư vấn viên ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp.

 Bước 2: Thanh lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt, Công ty và Tư vấn viên sẽ tiến hành thủ tục thanh lý Hợp Đồng như sau:

 • Công ty mua lại từ Tư vấn viên các sản phẩm theo quy định tại điều 8 trả lại mua lại sản phẩm trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng.
 •  Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên được quyền nhận. Tư vấn viên sẽ thực hiện nghĩa vụ như trả lại Thẻ Tư vấn viên và các tài sản khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ của  Tư vấn viên đối với Công ty (nếu có), và bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Tư vấn viên với Công ty (nếu có).