Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Về Oriflame
  3. Thông tin về thu nhập của Tư vấn viên trong năm tài chính liền kề

Thông tin về thu nhập của Tư vấn viên trong năm tài chính liền kề

Mức thu nhập cao nhất: 3.463.336.924 VNĐ

Mức thu nhập trung bình3.037.136 VNĐ 

Mức thu nhập thấp nhất: 21.055 VNĐ